• 31. maj
  • 13.00 – 15.00
  • Online

Bestyrelsen indkalder hermed til årets generalforsamling, hvor du som medlem kan deltage via Teams.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 31. maj kl. 13.00 – 15.00.

Det er muligt at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen indtil den 17. maj kl. 13.00.
Forslag sendes til bestyrelsen@dpo.dk

Link til selve mødet udsendes til medlemmerne sammen med relevante bilag senest den 24. maj 2021.

Dagsorden jf. vedtægterne:

a) Valg af dirigent.

b) Bestyrelsens beretning om Foreningens aktiviteter i det forløbne år.

c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

d) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag med fastsættelse af medlemskontingent.

e) Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 3.1

Nuværende ordlyd:

3.1 Som personligt og stemmeberettigede medlemmer kan optages enhver fysisk person, der gennem aktiv deltagelse i Foreningen, arbejder for Foreningens formål, og som beskæftiger sig med GDPR-rådgivning som en af sine primære arbejdsopgaver.

Forslag til ny ordlyd:

3.1 Som personligt og stemmeberettigede medlemmer kan optages enhver fysisk person, der gennem aktiv deltagelse i Foreningen, arbejder for Foreningens formål, og som beskæftiger sig med GDPR-rådgivning som en af sine primære arbejdsopgaver.

En organisation kan optages som medlem af Foreningen og derved opnå samme adgang til foreningsmøderne som ved personligt medlemskab, forudsat at medarbejderne arbejder for Foreningens formål, og som beskæftiger sig med GDPR-rådgivning som en af sine primære arbejdsopgaver

f) Valg af formand for en 4-årig periode.

Formand Kasia Torian er valgt i 2019, og er dermed ikke på valg i år

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, Phoenix Persson, Tor Valstrøm er alle på valg og modtager genvalg.

Bestyrelsen ønsker derudover at vælge 1 bestyrelsesmedlem samt 3 suppleanter for en 2-årig periode

h) Valg af revisor og revisorsuppleant.

i) Eventuelt.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen/som suppleant, er du meget velkommen til at sende en mail til bestyrelsen@dpo.dk inden generalforsamlingen med en kort præsentation af dig selv. Dermed har vi mulighed for at forberede afstemningen bedst muligt og kan samtidig præsentere kandidaterne for forsamlingen.

Pris
Gratis for medlemmer
Adresse
Online via MS Teams
E-mail
bestyrelsen@dpo.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig Danmarks DPO-Forening her